Oficjalna nazwa naszej wspólnoty brzmi:

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – SAC,

z łaciny: Societas Apostolatus Catholici,

popularna nazwa - Pallotyni

Jesteśmy wspólnotą księży i braci, założoną przez św. Wincentego Pallottiego

Nasza wspólnota nie jest typowym instytutem zakonnym, ale stowarzyszeniem życia apostolskiego.

Nasz zalożyciel św. Wincenty Pallotti w 1835 r. utworzył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK), którego celem było ożywianie wiary w krajach katolickich i głoszenie Ewangelii w krajach misyjnych. Zjednoczenie tworzyły zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Z części Zjednoczenia wyłoniło się Stowarzyszenie, jako wspólnota księży i braci. Stowarzyszenie powstało w Rzymie, a przez papieża zostało zatwierdzone w 1846 r. W latach 1854-1947 nosiło nazwę Pobożne Stowarzyszenie Misyjne.

Księża i bracia tworząc rodzinę pallotyńską składają te same przyrzeczenia i w ten sposób naśladują Chrystusa na drodze rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, wytrwania w Stowarzyszeniu, życia we wspólnocie dóbr i w duchu służby w miłości Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego

 

Pallotyni_spotkanie

 

Przez styl życia i posługę w szczególny sposób pragniemy budować i pogłębiać u wszystkich wiernych świadomość ich apostolskiego powołania, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w apostolstwie oraz pomagać, aby mogli dobrze przygotować się do współpracy z innymi w działalności apostolskiej.

Jako wspólnota apostolska żyjąca ideałami swojego Założyciela, współpracujemy też z innymi dziełami apostolskimi Kościoła, popierając rozwój różnych form apostolstwa, dostosowanych do potrzeb danego czasu.

Hasłem, które przyświeca naszej pracy są słowa św. Pawła Apostoła:

„Caritas Christi urget nos” – „Miłość Chrystusa przynagla nas”.

Miłość i apostolstwo kształtują styl naszego życia i naszej pracy, jak również strukturę i zarząd Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Duchowość Pallotyńską określają trzy hasła:

„Ad infinitam Dei gloriam” Dla nieskończonej chwały Bożej – oddać Bogu możliwie nieskończoną chwałę poprzez pokorę, prostotę i radość.

Ad salvandas animas” dla zbawienia dusz – każdy człowiek powinien starać się o zbawienie swoje oraz innych.

„Ad destreundum peccatum” – dla zniszczenia grzechu – motywem najważniejszym podejmowanych działań jest miłość Chrystusa i otwartość na działanie Ducha Świętego.

Nasza duchowość swymi korzeniami sięga do Wieczernika gdzie apostołowie zgromadzeni wokół Maryi tworzyli wspólnotę nadprzyrodzoną, apostolską i braterską. Dlatego też Patronką SAC i ZAK jest Maryja, Królowa Apostołów. Jest Ona, po Chrystusie, najdoskonalszym wzorem naszego apostolstwa.

świadectwo

Dlaczego wybrałem pallotynów?

„Jest to pytanie, które sięga korzeniami nie tylko mojej młodości, lecz także głębi duszy, moich najwcześniejszych poszukiwań drogi i sensu życia. Co więcej, jest to pytanie dotyczące Bożych zamierzeń w stosunku do mnie. Ale jest to także pytanie o moje powołanie pallotyńskie.

Wybrałem pallotynów dlatego, że spotkałem w tej wspólnocie ludzi, kapłanów i braci, którzy mnie urzekli umiłowaniem Boga, duchem modlitwy i odwagą w działaniu, odpowiedzialnością za sprawy Kościoła i narodu.

Odpowiadała mi szeroka panorama zadań duszpasterskich, wielość dróg i możliwości realizacji powołania kapłańskiego, a także rozwijania zdolności.”

- Ks. Piotr SAC