17 lutego

BŁ. ELŻBIETY SANNY

Wspomnienie dowolne

image001

Elżbieta Sanna urodziła się w Codrongianos na Sardynii (Italia) w 1788 roku. Mając trzy miesiące zachorowała na ospę, której skutkiem była całożyciowa niemożność podnoszenia rąk. Pomimo tej niesprawności fizycznej, wyszła za mąż i wychowała pięcioro dzieci. Po śmierci męża złożyła ślub dozgonnej czystości. Pragnąc wzrastać duchowo, wybrała się na Pielgrzymkę do Ziemii Świętej, ale w czasie podróży dotarcie tam okazało się niemożliwe i stąd udała sie do Rzymu. Z powodu ciężkich chorób nie mogła wrócić na Sardynię, chociaż bardzo tego pragnęła. Wiele cierpiała, ale umacniana kierownictwem duchowym św. Wincentego Pallottiego, nie zniechęciła się w wielbieniu Boga i w służbie bliźnim. Zmarła w Rzymie, w 1857 roku, w opinii wielkiej świętości.

Msza wspólna o tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia.

Kolekta

Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty obdarzyłeś błogosławioną Elżbietę łaską naśladowania Chrystusa w modlitwie, cierpieniu i służbie ubogim, spraw, przez jej wstawiennictwo, abyśmy z niestrudzoną miłością służyli wszystkim potrzebującym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Litania do bł. Elżbiety Sanny
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.
Błogosławiona Elżbieto, módl się za nami.
Kwiecie Sardynii,
Klejnocie Rzymu,
Niewiasto pobożna,
Małżonko wierna,
Matko troskliwa,
Wdowo Bogu poświęcona,
Oddana służebnico Boga,
Gorliwa czcicielko Przenajświętszej Trójcy,
Wierna naśladowczyni Chrystusa,
Służebnico Chrystusa i Kościoła,
Przykładzie posłuszeństwa woli Bożej,
Wzorze pokory,
Ikono ubóstwa,
Przykładzie miłości,
Przepiękny cnót bukiecie,
Zbiorze mądrości,
Naczynie Ducha Świętego,
Nauczycielko wiary katolickiej,
Wychowawczyni dzieci i młodzieży,
Duchowa Matko powołań kapłańskich,
Wspomożycielko kardynałów i biskupów,
Patronko niepełnosprawnych,
Opiekunko wdów i sierot,
Pocieszycielko strapionych,
Pocieszycielko w godzinie konania,
Przewodniczko pielgrzymujących,
Wskazująca nam drogę do Boga,
Samarytanko ucząca nas miłości,
Wspierająca jałmużną ubogich,
Balsamie łagodzący ból zranionych,
Chlebie głodujących,
Oliwko pokoju,
Obrono dziewic,
Cudzie łaski Bożej,
Pieśnio chwały Bożej,
Matko Sardyńczyków,
Chlubo narodu włoskiego,
Terciarko zakonu św. Franciszka,
Duchowa córko św. Wincentego,
Gorliwa współpracownico św. Wincentego,
Znakomity członku Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Ozdobo rodzinny pallotyńskiej,
Błogosławiona Elżbieto, Matko i Siostro nasza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami bł. Elżbieto Sanno,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boży, który w błogosławionej Elżbiecie [Sannie] dokonałeś wielkich cudów Twojej miłości, dozwól nam naśladować jej ofiarną miłość i troszczyć się o potrzeby członków Twojego Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Antyfona do bł. Elżbiety Sanny
Kwiecie Sardynii * i pierwsza damo Zjednoczenia, * bł. Elżbieto Sanno, * my, Twoje duchowe dzieci, * przyzywamy dziś Twego wstawiennictwa. * Wierna małżonko * ucz naszych małżonków ofiarnej miłości. * Troskliwa matko, * wyjednaj łaskę cierpliwej i wyrozumiałej miłości naszym rodzicom, * a nasze dzieci * ucz szacunku dla swoich rodziców. * Szlachetny diademie wdowieństwa, * daj osobą starszym * zrozumienie ich roli w Kościele, * rodzinie i społeczeństwie.* Naucz nas wszystkich * stawiać w życiu Boga na pierwszym miejscu * i kochać Go ponad wszystko. Amen.